fel

Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT

www.nyomtatocentrum.hu

Gigacity Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.nyomtatocentrum.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) webáruházat üzemeltet, amelynek során a Honlapra látogatók és a Honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A Szolgáltató köteles a Honlap használatával összefüggésben folytatott adatkezelését az adatvédelemre vonatkozó és azzal kapcsolatos hatályos jogszabályokkal összhangban végezni és az Adatvédelmi Nyilatkozatát az alábbi rendelkezésekre figyelemmel elkészíteni, továbbá adatkezeléssel kapcsolatos gyakorlatát a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kialakítani


 

Jelen szabályzat elkészítésekor az alábbi jogszabályok előírásait vettük figyelembe:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A. §-ra)

 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különös tekintettel a 6.§-ra)

 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (különös tekintettel a 155.§-ra)

 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB - ajánlásról.

Szolgáltató tiszteletben tartja Honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

1. DEFINÍCIÓK

 1. Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 7. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 8. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

 9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 11. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

 12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

 14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 1. Az adatkezelésre a www.nyomtatocentrum.hu internetes oldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 2. A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv..) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges

 3. Az adatkezelés célja a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása.

 4. A Honlap használata során automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme és a visszaélések elkerülése. Ezen adatokat a Szolgáltató a generálódásuktól számítva mindaddig tárolja, amíg az a rendszer működése a statisztikai elemzések elkészítése indokolja.

 5. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban írt céloktól eltérő célokra csak a felhasználók előzetes hozzájárulása alapján használhatja fel. (célhoz kötöttség elve). Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

 6. A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Gigacity Kft.

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközy András utca 14.

Képviselő neve: Rákos Csaba

Nyilvántartásba vételi száma (cégjegyzékszám): 09-09-010466

Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság: HBM Cégbíróság

Adószám: 13233073-2-09

Telefonszám: +36-1 445-0305

E-mail: gigacity@gigacity.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma:

 1. webáruház üzemeltetésével kapcsolatban: NAIH-54072/2012

 2. hírlevél- és email sorozattal kapcsolatban: NAIH-54074/2012

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 1. A Szolgáltató a részére átadott személyes adatainak kezelése mindaddig fennáll, amíg az igénybe vett szolgáltatás lemondását követően nem kéri azok törlését.

 2. Az adatok módosítására, törlésére bejelentkezést követően a Honlapon is van lehetőség vagy az vonatkozó kérelmét írásban teheti meg bármely elérhetőségünkön. Az adatok törlésére vagy módosítására az erre vonatkozó igény beérkezését követő 15 munkanapon belül kerül sor.

 3. Nem kerülnek mindazon személyes adatok, amelyek megőrzéséről jogszabály rendelkezik. Bűncselekmény gyanúja esetén (rendszer elleni támadás, személyes adattal való visszaélés, stb.) Szolgáltató jogosult ezen adatokat a lefolytatandó jogi eljárás időtartamára megőrizni.

 4. Azon adatok esetében, ahol annak megőrzésére törvény kötelez bennünket (pl. adózási- és számviteli jogszabályok, stb.) az adatkezelés a megőrzési kötelezettség teljes időtartamára fennáll.

 5. Az automatikusan naplózott adatokat a rendszer azok kiértékeléséig tárolja. Az adatok kiértékelését követően a statisztikai adatokból személyes adat nem nyerhető ki.

 6. A Honlap meglátogatásakor keletkező munkamenet azonosítók (session ID-k) a Honlap elhagyását követő 15 percen belül automatikusan törlődnek.

6. A KEZELT ADATOK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA

1. Regisztráció során a Felhasználónak a következő adatokat kell megadnia:

 • e-mail cím (kapcsolattartáshoz, valamint loginnévként is szolgál)

 • jelszó

 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám)

 • telefonszám

 • IP cím

 • A Felhasználó a regisztráció során, azt követően ill. további szolgáltatások igénybevétele érdekében nem kötelező jelleggel önkéntes alapon további adatokat is megadhat.

 • Az automatikusan rögzítésre kerülő technikai adatok

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme és a visszaélések elkerülése. Az ilyen módon nyert adatokból a Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni vagyis Szolgáltató ezen adatokat személyes azonosításra alkalmatlan módon használja fel..

- a látogatás dátuma és időpontja,

- a látogató felhasználó számítógépének IP címe,

- böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

- cookie kezelés (következő pontban részletesen kifejtve)

6a. COOKIE elhelyezésére vonatkozó szabályok

A cookie (magyarul süti) egy olyan kisméretű, a Honlap által létrehozott szöveges fájl, amelye a Felhasználó böngészője által a Felhasználó számítógépén tárolódik. A cookie elhelyezése nem okoz kárt a számítógépben és az azon tárolt szoftverekben. A cookie segítségével a Felhasználó böngészője egyedileg azonosítható lesz, amely szükséges egyes szolgáltatások igénybe vételéhez.

 1. A Honlap használata során egy vagy több cookie tárolódik a Felhasználó számítógépén, amelyek elhelyezéséhez a Honlap használatával hozzájárul. A cookie-k érvényessége minden esetben az igénybe vett szolgáltatás teljesítése érdekében és a szükséges ideig tárolódnak. (a legtöbb esetben az adott munkamenet befejezésével megszűnik érvényességük)

 2. A Felhasználó bármikor szabadon megtekintheti, törölheti, kezelheti a számítógépén elhelyezett cookie-kat. A Felhasználó a böngészője beállításaiban (általában Eszközök/Beállítások/Adatvédelem menüpont alatt találja) bármikor szabadon megtilthatja ill. újra engedélyezheti azok használatát.

 3. A Honlap a szolgáltatások teljesítése érdekében helyezhet el cookie-kat a felhasználó számítógépén.

 4. az adott munkamenet azonosítása

 5. bevásárlókosár nyomon követése

 6. a Honlap egyes szolgáltatásainak igénybe vétele érdekében

4. A Honlap a Szolgáltatótól független külső szerverek segítségét is igénybe veszi a Honlap független látogatottsági adatainak mérésére és statisztikai célok érdekében, amelyek a Szolgáltatótól függetlenül szintén helyezhetnek el cookie-kat a Felhasználó számítógépén. Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a tőle független, külső szerverek által elhelyezett cookie-k és az általuk gyűjtött adatok felhasználására vonatkozóan. A Honlap által használt külső szolgáltatók: pl. Google statisztikai és hirdetési rendszere, PayU fizetési rendszer, hirdetési hálózatok.

7. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

 1. A Szolgáltató által kezelt adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, csak abban az esetben, ha az a megrendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges (pl. megrendelés kiszállítása érdekében futárcég)

2. Szolgáltató a megrendelések és szolgáltatások teljesítése érdekében a következő adatfeldolgozókhoz továbbít a cél teljesülése érdekében szükséges mértékben adatokat:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
  2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.
  Tel.: (+36 1) 802-0265 , weboldal: http://www.gls-hungary.com/
  Adattovábbítás célja: megrendelések kiszállítása
  Továbbított adatok köre: szállítási név, utca, házszám, város, irányítószám, telefonszám, e-mail cím.

 • Magyar Posta Zrt.
  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
  Tel.: (+36 40) 46 46 46, weboldal: http://www.posta.hu
  Adattovábbítás célja: megrendelések kiszállítása
  Továbbított adatok köre: szállítási név, utca, házszám, város, irányítószám, telefonszám, e-mail cím.

 • Online bankkártyás fizetés lebonyolítása érdekében az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk: A www.nyomtatocentrum.hu honlapon a PayU által üzemeltetett bankkártyás fizetési módot alkalmazzuk.

- PayU Hungary Kft.
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. VIII. em.
Tel.: (+36 1) 510 0707, weboldal: http://www.payu.hu
A Felhasználó a jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával elfogadja a következőket is:
Elfogadom, hogy a Gigacity Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Csomaközy András utca 14.) által a(z) www.nyomtatocentrum.hu honlap felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a PayU Hungary Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatkezelők adatkezelési magatartásáért. Az adatkezelők adatvédelemre vonatkozó szabályzata és tájékoztatója elérhető az általa üzemeltetett weboldal megfelelő menüpontjában.

4. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

5. Adattovábbítás: Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

8. ADATBIZTONSÁG

1. A Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.

2. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

9. FELHASZNÁLÓI JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Tájékoztatáshoz való jog:

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat a Felhasználói tájékoztatóban meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

 2. Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Gigacity Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Csomaközy András u. 14.

E-mail: gigacity@gigacity.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

3. A Felhasználó tájékoztatása arról, hogy bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

4. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el

 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

Szolgáltató köteles a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt kivizsgálni, döntést hozni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha a Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőségek:

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy panasszal a NAIH- hoz fordulhat

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. E-MAIL CÍMEK FELHASZNÁLÁSA

 1. A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket, valamint a Felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket.

 2. A Szolgáltató kiemelt figyelmet kell, hogy fordítson az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott módon használja fel tájékoztató e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban

 • a Felhasználó azonosítását,

 • a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

 • A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.

11. HÍRLEVÉL

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse;

 1. A Honlapon lehetősége van hírlevélre való feliratkozásra, amelyet elektronikus formában juttat el a Szolgáltató megadott e-mail címre. A hírlevél célja, hogy a Szolgáltató reklámot tartalmazó elektronikus üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról, az igénybe vett szolgáltatásokat érintő változásokról, egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó információkról.

 2. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató tehát csak és kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küldhet;

 3. A Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje;

 4. A hírlevélről való leiratkozásra lehetősége van bejelentkezést követően a Honlap keretein belül a személyes beállítás menüpontban vagy a hírlevelek végén szereplő linkre kattintva az ott leírtaknak megfelelően. Hírlevélről való leiratkozás esetén Szolgáltató a Felhasználó minden olyan személyes adatát törli a nyilvántartásából, mely a hírlevél küldéshez feltétlenül szükséges.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

 2. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Az Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépésének ideje: 2013. február 10.

Köszönjük az Órmós Ügyvédi Iroda segítségét jelen dokumentum elkészítésében.


 

Folytatás